Reglement NLB

Hovedreglement

HAVNEREGLEMENT FOR NEDRE LÅGEN BÅTFORENING.

Siste revisjon: 25.10.03

 

Dette reglementet gjelder for Nedre Lågen Båtforening og er et tillegg til "Reglement for kommunale småbåthavner" i Larvik kommune.

 

1.  Nedre Lågen Båtforening har driftsansvar for Nedre Lågen Båthavn, som avtalt med Larvik Havnevesen ved inngatt "Leieavtale" og "Driftsavtale". Foreningens drift er fastsatt ved "Vedtekter" vedtatt av foreningens årsmøte.

 

2. Drift og forvaltning av havna er tillagt foreningens styre. Medlemmene er forpliktet til å følge alle styrets anvisninger og beslutninger. Styret må begrunne alle sine avgjørelser og pålegg ved henvisning til gjeldende reglementer.

 

3.  Bruk av strøm i havna utover vanlig bruk til ladning, reparasjoner eller lignende, er ikke tillatt uten etter avtale med styret eller dets representant. "Abonnement" for ekstra strømbruk, som for eks til kortvarig oppvarming av båt eller lignende, kan kjøpes. Pris for dette fastsettes av styret.

Styret kan palegge båteier frakobling av strøm ved langvarig eller unødvendig bruk.

 

4.   Ved søknad om båtplass må båttype, lengde og bredde oppgis. Ved betaling av plassavgift skal leietakers navn alltid oppgis.

 

5.   Alle endringer i leieforholdet, som bytte av båt, adresseendring og lignende, skal meldes til styret uten opphold.

 

6.   Framleie er ikketillatt  uten styrets godkjenning. 7.   Næringsrelatert virksomhet i havna er ikketillatt.  

8.   Båteiere har plikt til å holde egen båt under oppsikt, både når den er fortøyd på båtplassen eller i vinteropplag i havna. Båter som er til sjenanse eller hinder for andre vil bli tatt hånd om av styret for båteiers regning. Grove overtredelser vil medføre bortvisning og tap av båtplass.

 

9.   Alle medlemmer plikter a delta i havnas vedlikehold og drift. Fravær ved dugnader eller annen virksomhet som innkalles av styret må begrunnes.

 

10. Montering av utstyr eller innretninger i havna ma godkjennes av styret. Lagring av større redskaper som garn, teiner, båttraller og lignende er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å lagre gjenstander på utliggere eller brygger.

 

11. Søppelcontainer er satt ut i havna. Denne skal brukes for vanlig avfall. Spesialavfall som oljeprodukter, kjemikalier, batterier og annet må den enkelte båteier levere til godkjent leveringsstasjon.

     

     

12.   Utsetting og opptrekk av båter vår og høst foregår normalt på mandager. Bruk av andre           tidspunkter må meddeles styret eller dets representant på forhånd. Kun båter som har fatt             tildelt opplagplass må tas på land, og skal legges på anvist plass.

         Andre båter enn de som har plass i havna skal ikke benytte havneområdet. Bruk av kranbil      må meldes til styret eller dets representant på forhand, og kun trafikkeres i områder     som       anvises av disse.

 

13.   Alle båter i vinteropplag i havna skal være fjernet fra opplaget innen 23. juni. Båter som            må ligge etter denne dato må gi begrunnet melding til styret eller dets representant innen 1.      juni. Etter opplag skal alt utstyr ryddes umiddelbart og til anvist plass. Etter 23. juni vil          opplagmateriell og båthengere bli fjernet uten forutgående varsel, og på eiers regning.

 

14.   Kran betjenes kun av personell som har styrets fullmakt. All uautorisert bruk av kran skjer       på brukers eller båteiers eget ansvar, og eventuelle skader må i sin helhet dekkes av den   som bruker krana.

 

15.   Båter i havna skal være i forskriftsmessig stand. Brannsikkerhet er viktig i havna.

16.   Kjøring i havna skal skje i sakte fart og nødvendig hensyn skal vises overfor andre.

 

17.   Medlemmene plikter a melde fra dersom en oppdager båter eller utstyr som er i fare for å     bli ødelagt. Utstyr som krever reparasjon for a virke etter sin hensikt skal meddeles styret                uten opphold.

 

18.   Alle medlemmer plikter å sette seg inn i vedtekter og reglementer som gjelder for havna og brudd på disse forskriftene kan medfore tap av båtplass.

 

      19.   Spørsmål    kan    til    enhver    tid    rettestil    styret    ved    ett    a v    dets     medlemmer.    Forslag    til
                forbedringer, utbedringer eller lignende kan meddeles styret -                gjerne skriftlig.          

  

 

 

REGLEMENT FOR KOMMUNALE SMÅBÅTHAVNER I LARVIK  SOM DRIVES AV BÅTFORENINGER:

 

KAPITTEL  1: ADMINISTRATIVE FORHOLD

§ 1-1: Gyldighet:

Dette reglementet gjelder for alle småbåthavner i Larvik kommune som eies av Larvik Havnevesen og drives av båtforeninger.  Unntatt fra dette reglement er Øvre Lågen  og Agnes småbåthavn. 

 

§ 1-2: Havnemyndigheter:

 

Båtforeningen treffer avgjørelser i henhold til dette reglement, og forestår drift av småbåthavnen.

 

KAPITTEL 2: ERVERV OG BORTFALL AV BÅTPLASSER M.V.

§ 2-1: Søknad om båtplass:

 

Den som ønsker plass for båt i kommunal småbåthavn må sende søknad til båtforeningen i den aktuelle havnen.

 

Av søknaden må bl.a. fremgå søkerens navn, fødselsdato og bopel, hva slags båt det søkes om plass for (type, lengde og bredde oppgitt i meter og evt. registreringsnr.).

 

Dersom søkeren ikke er fast bosatt i Larvik kommune, må oppgis hvilken tilknytning han har til kommunen, evt. med adresse til feriebolig.

 

§ 2-2: Endring av opplysninger:

 

Dersom det skjer endring m.v. av opplysninger som er gitt i h.t. pgrf. 2-1 eller andre bestemmelser i eller medhold av dette reglement, skal endringsmelding sendes båtforeningen snarest.

 

§ 2-3: Fortrinnsrett til båtplass:

 

Person bosatt i Larvik kommune har fortrinnsrett i forhold til utenbysboende ved tildeling av båt – og opplagsplass.

 

Utenbysboende som eier eller fester eiendom i Larvik har fortrinnsrett i forhold til personer uten slik tilknytning til kommunen.

 

Yrkesfiskere (B-fiskere) er fortrinnsberettiget til båtplass i de  småbåthavner som staten har bygget ut som fiskerihavner.

 

§ 2-4: Tildeling av båtplass:

 

Båtplass blir vanligvis tildelt for båtens bredde med tillegg av minimum 15 cm, avrundet oppad til nærmeste kvartmeter.

 

Tildeling av plass foretas i henhold til når depositum er innbetalt til båtforeningen, slik at depositum innbetalt tidligere imøtekommes med tildeling av plass før senere innbetalinger, jfr.  Pgrf. 5-6.

 

For personer som ikke er fast bosatt i Larvik og for personer som allerede leier kommunal båtplass, kan tildeling av båtplass gjøres tidsbegrenset eller nektes.

 

§2-5: Aksept av båtplass:

 

Tildelt båtplass må aksepteres innen 14 dager fra vedkommende fikk melding om tildeling, og taes i bruk innen en frist som fastsettes av båtforeningen.

 

§ 2-6: Bytte av båtplass:

 

Dersom leier av båtplass ønsker å bytte denne med en annen plass søkes på samme måte som under pgrf. 2-1.  Ved slik søknad betales ikke depositum – jrf. § 2-4.

 

Tildelingen av plass skjer etter samme retningslinjer som ved første gangs tildeling, med utgangspunkt i mottakelsen av søknaden om bytte.

 

§ 2-7: Bruk av båtplass:

 

Båtplass må ikke uten tillatelse fra  båtforeningen benyttes til båt som er bredere  eller smalere enn oppgitt i pgrf. 2-1, 2. ledd. 

 

Tildelt båtplass skal ikke benyttes av andre enn den som leier plassen eller hans husstand i lengre tid enn en uke.

 

Plass som ønskes benyttet av andre enn de berettigede etter 1. ledd, må meldes til båtforeningen med opplysninger som angitt i pgrf. 2-1. Underretning kan gis oppsynsmann der slik ordning er etablert. Oppsynsmann kan samtykke i at plass benyttes for den enkelte anledning mot avgift, eller avgiftsfritt.

 

§ 2-8: Overføring av leierett:

 

Leierett til båtplass kan overføres til innenbysboende ektefelle, barn eller foreldre. Dersom leieretten ikke blir overført på grunn av dødsfall eller sykdom, må den som vil overføre leierett ha disponert plassen i minst 2 år.

 

Når båtplass leies eller festes av person på grunnlag av eiendomsrett eller festerett til fritidseiendom, (jfr. Pgrf. 2-3, 2. ledd), kan leieretten til båtplassen overføres sammen med eiendomsrett til fritidseiendommen til utenbysboende ektefelle, barn eller foreldre, når dette finnes rimelig.

 

Dersom det er nødvendig for å komme til fritidseiendom, eller vesentlig forenkler adkomsten til den, kan overføring ikke nektes.

 

§ 2-9: Avbrudd i leieforhold:

 

Etter søknad til båtforeningen kan leietaker fritas fra plikten til å benytte båtplassen for en tid av inntil 1 år. Når særlig grunner foreligger, kan båtforeningen samtykke i lengre avbrudd i leietiden.

 

Båtforeningen kan overlate til leietaker å foreta framleie eller nekte å godta inngått avtale om framleie ut fra de samme kriterier som betinger tildeling av båtplass.

 

Båtplass som ikke benyttes, disponeres av båtforeningen uten vederlag til leieren.

 

§ 2-10: Tap av båtplass:

 

Etter nærmere bestemmelser av båtforeningen kan leier utelukkes og retten til plass bortfall ved uhjemlet overdragelse eller framleie, eller andre grove eller gjentatte brudd på dette reglement, bestemmelser fastsatt med hjemmel i det eller båtforeningens vedtekter.

 

Ved slik bortfall refunderes ikke innbetalt leie.

 

§ 2-11: Oppsigelse av båtplass:

 

Leieforholdet bringes til avslutning ved skriftlig oppsigelse.

 

Ved oppsigelse før 15. mars betales ikke leie for samme år.

 

Båtforeningen kan i spesielle tilfeller ettergi leie ved oversittelse av fristen.

 

§ 2-12: Endring av leietakers status:

 

Når leietaker endrer sin tilknytning til kommunen, jfr. Pgrf. 2-3, kan båtforeningen si opp plassen md 2 måneders varsel.

 

KAPITTEL 3: BÅTFORENINGER

§ 3-1: Generelt:

 

De som leier båtplass i småbåthavn som nevnt i § 1-1, plikter å melde seg inn i båtforeningen som driver havnen. Foreningen er åpen for alle som har båtplass i havnen. Foreningen fastsetter vedtekter som ikke må stride mot dette reglement eller bestemmelser fastsatt med hjemmel i det, og må godkjennes av havnesjefen.

 

Båtforeningen står for den daglige drift av havnen herunder:

 

-                      vedlikehold

-                      renovasjon

-                      tildeling og bytte av båtplass og opplagsplass

-                      organisering av dugnad, vakthold, krantjenester og lignende.

-                      innkreving og fastsettelse av leie av båtplass og opplagsavgift.

-                      utarbeidelse av lister overfor havnevesenet om tilgang og avgang for plasser med innskudd

-                      betaling av driftskostnader

-                      forretnings- og regnskapsførsel for driften

-                      annet arbeid som naturlig hører til drift av småbåthavner

 

Videre skal båtforeningen fremme forslag overfor Larvik havnevesen om utbyggingsarbeider.

 

KAPITTEL 4: ORDENSREGLER

§ 4-1: Adgang til havneområdet:

 

Enhver som benytter eller ferdes i kommunale småbåthavner, skal rette seg etter bestemmelser i dette kapittel og anvisninger gitt med hjemmel i det.

 

§ 4-2: Registrering:

 

Bare fartøy som er lovlig merket eller registrert har adgang til  kommunale småbåthavner.

 

§ 4-3: Orden:

 

Det skal holdes god orden i kommunale småbåthavner. Det er forbudt å tømme olje og oljeholdig vann, kjemikaler og annet avfall i havn og havneområder.

 

Innhold i septikanlegg må ikke under noen omstendighet tømmes i vannet i eller i nærheten av kommunale småbåthavner.

 

Fiskeredskap, teiner etc.  må ikke oppbevares på kommunal småbåthavn uten etter forutgående avtale med båtforeningen. Fiskegarn må ikke henges på rekkverk, benker eller lignende.

 

 

§ 4-4: Manøvrering:

 

All manøvrering i kommunal småbåthavn skal skje med forsiktighet og med sakte fart, så det ikke oppstår fare eller voldes skade, og det skal utvises hensynsfullhet overfor andre som benytter havnen og bor i nærheten.

 

§ 4-5: Fortøyning:

 

Båt skal være forsvarlig fortøyd, uten å ligge til hinder for annen trafikk, og være tilstrekkelig fendret mot naboer og brygger.

 

Oppdregging utenom tildelte/anviste plasser er ikke tillatt.

 

Båt fortøyes vinkelrett ut fra kaiplass med stabil akterfortøyning med dank (lodd), slik at den er minst en meter fra kai når den ligger i ro.

 

Det tillates ikke benyttet flytetau eller bøyer i forbindelse med fortøyningsarrangementer. Akterfortøyning senkes til bunnen når båten ligger i opplag eller plassen ikke benyttes over lengre tid.

 

§ 4-6: Lensing av båt:

 

Båt må holdes lens så den ikke synker eller volder skade.

Båtforeningen kan om nødvendig lense båter som er i ferd med å fylles, og heve båter som har sunket. Til dekning av omkostninger til regningen kan båtforeningen holde båten tilbake.

 

§ 4-7: Rydding av plass:

 

Plass må ryddiggjøres ved leieforholdets opphør, og når båt legges i opplag.

 

§ 4-8: Fjerning av fartøy m.v:

 

Fartøy m.v. som representerer fare eller betydelig ulempe for annet fartøy eller for havneanlegg av enhver art, kan fjernes for eiers regning og risiko, og uten ansvar av noen art for båtforeningen eller havnevesenet.

 

Dersom det ved leieforholdets opphør fortsatt ligger fartøy eller annet på plassen uten hjemmel, kan båtforeningen eller havnesjefen ta fartøy/utstyr i forvaring for eiers regning og risiko, og evt. selge det.

 

§ 4-9: Forvaring og salg av fartøy m.v.:

 

Før fartøy eller utstyr som er tatt i forvaring med hjemmel i dette reglement selges, skal eieren (leieren) tilskrives i rekommandert brev og gis minst 3 måneders frist til å ordne forholdet. I brevet gjøres eieren (leieren) kjent med konsekvensene av ikke å ordne forholdet.

 

Dersom eieren (leieren) har ukjent adresse, skal han gjennom annonse i Østlandsposten eller annen alminnelig lest avis i kommunen, gis tilsvarende underretning.

 

Før evt. salgsoppgjør utbetales eieren, skal fratrekkes båtforeningens utgifter og evt. forfalt ubetalt leie.

 

§ 4-10: Opplag:

 

Leier av båtplass har fortrinnsrett til å leie plass til opplag for angjeldende båt, på anvist sted.

 

Båt i opplag må sikres forsvarlig. Bølgeblikkplater og lignende må ikke benyttes ved opplag.

 

Etter bruk skal opplagsplassen ryddes, og opplagsmateriell plasseres på anvist sted eller fjernes fra havneområdet.

 

§ 4-11: Merking av opplagsmateriell:

 

Presenning og annen overdekning skal merkes med båtens nummer, med eierens navn og adresse, eller på annen hensiktsmessig måte konf. § 7-2-A.  Umerkede båter kan fjernes for eiers risiko og regning.

 

§ 4-12: Sjøsetting og opptak:

 

Sjøsetting og opptak skjer på anvist sted og på eierens ansvar. Ved bruk av kran følges kranførers anvisninger.

 

§ 4-13: Bruk av strøm:

 

Strøm fra havnens anlegg tillates kun benyttet i henhold til leveringsbetingelsene og ikke til oppvarming eller annen stadig bruk.

 

§ 4-14: Ansvar:

 

Uavhengig av skyld svarer båteier for de skader hans båt måtte forårsake på havneinstallasjoner og båter i opplag.

 

KAPITTEL 5: AVGIFTER

§ 5-1: Fastsettelse av avgift:

 

Båtforeningen fastsetter hvilke avgifter som skal oppkreves for leie av brygge- og opplagsplass, og for andre tjenester som ytes overfor småbåteiere med plass i småbåthavner som nevnt i § 1-1.

 

§ 5-2: Avgiftens størrelse:

 

Avgiften beregnes i henhold til bredden av den tildelte bryggeplassen. Der bredden på plassen ikke kan angis, og for opplagsplass, beregnes avgiften på grunnlag av båtens største bredde med tillegg av 15 cm. avrundet opp til nærmeste kvartmeter.

 

§ 5-3: Oppstillingsavgift:

 

For oppstilling av båt på havneområdet utover 8 dager, inntil 2 måneder, kan båtforeningen bestemme at det skal betales oppstillingsavgift.  For oppstilling utover 2 måneder betales full opplagsavgift.

 

§ 5-6: Påmeldingsdepositum:

 

Ved søknad om bryggeplass innbetales depositum som fastsettes av båtforeningen.

 

Depositumet avregnes mot årsavgiften ved første gangs betaling etter tildeling.

 

§ 5-7: Betaling av avgift:

 

Avgifter i henhold til dette reglement betales forskuddsvis ved påkrav, med frist som fastsettes av båtforeningen. Blir plass ikke betalt innen den frist som fastsettes av båtforeningen , kan båtforeningen anse leieavtalen som oppsagt. Leieren skal sammen med betalingsvarselet gjøres oppmerksom på følgene av unnlatt betaling.

For båtplass tildelt etter 15. august betales halv avgift for angjeldende år.

 

§ 5-8: Tilbaketrekning av søknad:

 

Ved tilbaketrekning av søknad om båtplass, tilbakebetales hele påmeldingsdepositumet.

 

KAPITTEL 6 : DIVERSE

§ 6-1: Havner med venteliste:

 

Så lenge det er venteliste for plass i den enkelte havn, må ingen tildeles mer enn en plass i angjeldende havn.

 

§ 6-2: Særlige regler:

 

På grunnlag av spesielle forhold kan havnesjefen fastsette særlige regler for enkelte havner, som havnens eller opplagsplassens beliggenhet måtte tilsi. Det kan fastsettes at det til og fra havneanlegget skal manøvreres i  fastsatt led.

 

§ 6-4: Gyldighet:

 

Dette reglement erstatter tidligere reglement for de kommunale småbåthavnene i Larvik kommune, og gjelder fra 01.01.03.

| Svar

Nyeste kommentarer

25.04 | 15:48

Hei Idar,
Takk for henvendelsen din. Dette ser det ut som vi kan få til, men det må innom styret.
Kan du ta kontakt på 90796831
Mvh.
Håkon Storm.

25.04 | 13:38

Hei, trenger en båtplass for 2022. Jeg har en eldre 27 fot og bredden er 2,80. Må nok ha en 3 meters plass. Er det en mulighet?

02.04 | 08:52

Vi prøver igjen på og ta ut utliggrene den 7.4.kl1700 det er en torsdag Så Møt Opp

Møt Opp
Hilsen Styre i nlb

26.03 | 07:58

Torsdag den 31-3-22 kl 1700 skal vi ta ut utliggrane. Så da må dere møte opp . Det tar ca en times tid når det møtes mange nok

Hilsen Styret